Revitalizace Radotínského nábřeží

Info & credits

Rok: 2015
Místo: Praha - Radotín
Klient: Praha - Radotín
Spolupráce: Lianna, Ing. Ivan Tatai


Návrh navazoval na projekt "Místo u řeky" v obci Radotín a řešil břeh Berounky, který je využíván k rekreačním účelům. Stezka A1 je hojně využívány cyklisty i pěšími, kteří se s narůstajícím zájmem o stezku dostávali do vzájemné kolize. Další významnou aktivitou, kterou jsme zohledňovali byl rybolov, kdy bylo snahou břeh zpřístupnit a poskytnou rybářům odstup a klid od ruchu stezky. Vzhledem k rozvíjející se občanské vybavenosti v dané oblasti se předpokládalo zvýšené využití prostoru podél vodoteče.

Stav, z kterého jsme vycházeli

Navrhované úpravy

Hlavní úpravou týkající se stávající stezky bylo její rozdělní do dvou částí - na jedné by byl hájen chodec, běžec, na druhé cyklista. Navrhovaný úsek je rozdělen do třech částí. Každá z nich má svá specifika a mírně odlišnou náplň.

Oblast 1

Tato část řešeného území je specifická širokým spektrem využití. Nabízí možnosti jak aktivního odpočinku v podobě nové soustavy cvičebních fitness prvků, tak i odpočinku pasivního. Prostor břehové zóny bude zpřístupněn lidem, ti mohou projít po štěpkové stezce k odpočívadlu s betonovými lehátky a relaxivat u břehu Vltavy. Pro větší soukromí jsou ve vegetaci nízkých vrb a vlhkomilných rostlin umístěny kmeny z pokácených stromů přizpůsobené k sezení.Spojujícím prvkem celé zóny jsou soliterní vrby babylonské (Salix babylonica).

Oblast 2

Této části dominuje liniová výsadba dubu bahenního (Quercus palustris), která nahradí stávající topol černý (Populus nigra) s nízkou perspektivou. V podrostu se na principu volné křivky střídají luční porosty s porosty charakterizujícími vlhkomilné prostředí. Porost směrem od břehu přechází z výrazně vlhkomilných druhů k druhům snášejícím sucho. Stromořadí rozděluje cestu pro pěší a cyklisty, která se po celé délce řešeným územím dvakrát protíná. Tímto rozdělením zabráníme možným kolizím cyklistů s pěšími a zároveň jejich trasu zatraktivníme, neboť poměrná část cyklotrasy stejně jako trasy pro pěší  vede v blízkosti řeky nebo mimo ni. Tím umožníme oběma skupinám různé pohledy na okolí řeky.

Oblast 3

Křižovatce hlavních a vedlejších turistických cest s přístupovou cestou ke koupacímu biotopu dominuje solitérní vrba babylonská (Salix babylonica). Křížení cest je zdůrazněno sečenou ústřední travní plochou s výraznou betonovou lavicí ve stínu vrby. Oddělení hlavní a vedlejší cesty je podtrženo druhovou skladbou liniových prvků. Na stromořadí dubu bahenního (Quercus palustris) na hlavní trase směr Radotín - Černošice kolmo navazuje liniová výsadba olše lepkavé (Alnus glutinosa ´Laciniata´) lemující vedlejší cestu. Zbylé plochy budou pokryty směsí lučních trav.

Do Černošic, k biotop, k lávce... nebo jen tak na chvíli u vody...

zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.