Nehasice

Info & credits:

rok: 2021
místo: Nehasice
Klient: obec Bitozeves
Koncepce obce:

Situace ve které se Nehasice nacházejí se dá označit za příznivou. Doposud obec spící s velice zachovalou architekturou i urbanistickou strukturou se probouzí a je čas se s pokorou zamyslet nad jejím budoucím vývojem, estetickým působením, sociálním aspektem, ale také nad řešením některých míst konkrétněji. Proto začala vznikat  tato architektonická koncepce.

V rámci koncepce jsme popsali vše co se v obci nachází, jaké jsou její hodnoty a problémy v dnešní době. Poté jsme se na obec podívali znovu a zkusili jsme najít celkový potenciál míst, nových propojení, nové atraktory.

Centrum obce

Přirozené centrum obce se nachází v nejstarší části Nehasic a je dle nás správně doplněno novým komunitním domem. Okolí domu je teď jen třeba doupravit tak, aby se centrem nestal pouze dům samotný, ale celá oblast. A to jak směrem k říčce Chomutovce, tak směrem druhým - začlenit do centra celou ulici a některé další objekty.

Přirozené centrum obce se nachází v nejstarší části Nehasic a je dle nás správně doplněno novým komunitním domem. Okolí domu je teď jen třeba doupravit tak, aby se centrem nestal pouze dům samotný, ale celá oblast. A to jak směrem k říčce Chomutovce, tak směrem druhým - začlenit do centra celou ulici a některé další objekty.

Centrum obce - náves

Potlačujeme dnešní vozovku a dlažbou scelujeme prostor.  Vytváříme tak společný prostor s pravidly pěší zóny, kde projíždějící auta přirozeně zpomalí.  Nově vytvořený prostor centra obce přechází do poloveřejného dvora za domem vedle školy. Dům samotný by mohl soužit k bydlení. Část dvoru se pronajme nehlučnému provozu, firmě - vznikl by tak prostor částečně soukromý (může se jednat i o byty pro seniory) a částečně veřejný. Tímto prostorem by se „zkratkou„ přes hospodářská stavení dalo dojít na sever obce a napojit se přímo na stezku vedoucí po severní straně směrem na vyhlídku.

Za komunitním centrem vzniká prostor pro konání společenských akcí, potkávání se a trávení volného času. Prostor je rozdělen do tří teras. Horní terasa patří k domu, rozšiřuje komunikační prostor kolem něj a dovoluje mu se nadechnout. Prostřední terasa slouží k delšímu posezení u stolů, k umístění grilu či ohniště. Je z ní také nástup na lávku přes Chomutovku. Na tuto terasu se dají umístit dočasné herní prvky pro děti atd.
Spodní terasa je utopená a tvoří přírodní amfiteátr.

Na svazích jsou napevno umístěny dřevěné trámy na sezení. Vedle schodiště je umístěna nerezová skluzavka. Můžou se zde konat divadelní představení pro děti, koncerty atd. K vodě se člověk dostává po dřevěných schodech, nad vodou může být malé molo.

Centrum obce - ulice

Je navrženo  zachovat ulici v asfaltu v kombinaci s bočními dlážděnými pruhy, které slouží pro hájení chodců a automobily by na ně vjíždět neměly. Dlažba může místy povrch silnice příčně protnout. Tím napomůžeme ke zpomalení automobilů projíždějících obcí. Jelikož je ale provoz v obci relativně malý, lidé mohou chodit i středem, po stranách, kudy chtějí. Chodníky podél fasád jsou zrušeny a prostory přičleněny k domům - může zde být trávník nebo záhon. Chodníky vznikly v době, kdy ještě nebyla vyasfaltována ulice a lidé nechtěli chodit v děštích zabláceným středem.

Vzniklou výhodou takového řešení je i větší soukromí za okny fasád domů přilehlých k ulici. Vedle každého vjezdu, které jsou dlážděné, je navrženo jedno či dvě odstavná příčná stání. To zachová ulici čistou a průjezdnou. Tato odstavná místa jsou navržena z dlažby částečně prorostlé travou. místě zachovat či v podobě nové vrstvy vrátit.

Okolo kostela

V rámci koncepce jsme popsali vše co se v obci nachází, jaké jsou její hodnoty a problémy v dnešní době. Poté jsme se na obec podívali znovu a zkusili jsme najít celkový potenciál míst, nových propojení, nové atraktory.

Na louce

Louka ve stylu anglické pastevecké krajiny. Travnaté fotbalové hřiště, solitérní stromy, ovce pasoucí se podél cesty v sotva znatelné ohradě. Nová stezka podél vody na straně louky, malá zastavení u Chomutovky.

Lávky a nová propojení

Brody jsou magická místa, kde se dotyčný dostává do přímého kontaktu s řekou a cítí její chlad. Brod je hrou pro děti, rozptýlením pejskařů při každodenní procházce, stejně jako funkčním propojením.
Na místě historického mostu přes Chomutovku je navrženo umístit do vody velké kameny či betonové prefabrikované elementy, po kterých bude možné přejít na druhou stranu.

Nová zástavba

Dobře zvolený způsob zástavby je důležitý proto, aby nenarušil ráz blízké historicky cenné ulicové urbanistické struktury. Navrhujeme navázat na ulicovou strukturu této části obce tak, aby nová i stará část od sebe byly rozeznatelné, ale aby jako celek tato oblast působila jednotně.
zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.