Dvorecký most

Info & credits:

mezinárodní architektonická soutěž
Autoři: Lukáš Landa, Pavel Rak
Statika: Ferrari Gartmann
Vizualizace: Gabor Gyenese

Urbanismus:

Návrh mostu vychází z tvarosloví stávajících pražských mostů, které mají téměř všechny rovnou mostovku s obloukovounosnou konstrukcí. Důležité pro nás také bylo nenarušit městské panorama při pohledech směrem k Pražskému hradu, na Vyšehrad a opačně. Navrhujeme racionální most s minimálním vizuálním dopadem respektující stávající územní plán. Napojení na zlíchovské straně vychází z projektu rekonstrukce tramvajové trati Nádražní. Tramvajové i autobusové zastávky respektují zadanou polohu. Úroveň Strakonické a Nádražní ulice je propojena s úrovní mostu dvěma lehkými ocelovými schodišti. Jedno z nich nahrazuje schodiště ve svahu. Ke schodišti lze umístit výtah. Na Podolském nábřeží se most napojuje na úrovni stávajícího terénu klasickou trojramennou křižovatkou.
Architektura:

Geometrie mostovky vychází ze zadané nivelety tramvajového pásu a z výše popsané urbanistické koncepce. Volíme ekonomicky úsporné řešení s co možná nejmenším rozponem mostních oblouků. V řece se nacházejí dva pilíře při zachování potřebných plavebních prostorů. Jemnými oblouky mostu, které vycházejí ze statického návrhu, odkazujeme na pražské historické mosty, avšak snažíme se o lehkost s využitím moderních technologií. Nad klidnou linku mostu se dostávají jen sloupy osvětlení v rastru 22 m, které zároveň nesou trolejové vedení. V noci se nad mostem vznáší jemná světelná pavučina a dokresluje tak jeho siluetu. Vozovka je od části pro pěší a cyklisty oddělena vizuálně pomocí stožárů a také výškovým rozdílem 22 cm, který se dobře využije v oblasti zastávky.
Konstrukce:

Jednáse o dva spojité uzavřené ocelové nosníky S355 s hlavními rozpony 4 x 66 m a s krajními poli 55 m. Jejich výška je variabilní od 2,5 m v místě podpory po 1,75 m uprostřed každého pole. Toto rozmístění optimalizuje průběh vnitřních sil. Mezi nosníky se nachází ocelová žebra. Podélnou tuhost pak zajišťuje spolupůsobící železobetonová deska, která zároveň slouží jako podklad pro kolejové těleso tramvají a přechází i na část pro chodce a cyklisty. Prostor mezi hlavními nosníky umožňuje případné vedení inženýrských sítí. Všechny ocelové části mostu jsou opatřeny šedým protikorozním nátěrem a zároveň chráněny železobetonovou deskou před povětrnostními podmínkami. Bočnice mostu jsou vyneseny pomocí ocelových konzol a vytvářejí chodník pro chodce a cyklisty. Při pohledu ze strany celá konstrukce působí lehkým a vzdušným dojmem. Pro pochozí a pojezdné vrstvy je použit beton s odpovídající povrchovou úpravou. Zábradlí je tyčkové z nerezové oceli inox 316L uchycené na připravená místa na bočních hranách betonové desky.
zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.